۱۳۹۱ فروردین ۱۲, شنبه

احساسی کوتاه...

خانه ای خواهم ساخت
از جنس آب های زلال
و شن های روان
ازجنس ابرهای دلگیر
و بادهای یاغی
چیزی شبیه تو از جنس تو
زندگی از نگاه تو آغاز می شود
وکنار تو جرات زیستن پیدا می کند
قلبم پناه پرنده ایست زخمی
مصلوب شده به طنین صدایی غریب
که خود را در تو جستجو می کند
و با تو معنای زیستن پیدا می کند
بشکن در این قفس را
که عشق را نتوان در بند کرد
                                      ...


برای ورود به فیسبوک دست نوشته های شاهو نعمتی لطفا کلیک کنید

هیچ نظری موجود نیست: